9_88823177 21 0098
info@offsetgraphic.org

لیتوگرافی

دانلود کاتالوگ
خلاصه:

واحد لیتوگرافی مجموعه چاپ و بسته بندی افست گرافیک ، با در اختیار داشتن دستگاه پلیت ستر ( تا سایز 4.5 ورقی ) و بهترین نرم افزارهای اصلاح رنگ و چیدمان سفارش ، زیرنظر بهترین متخصصین ، امکان کنترل و ارائه بهترین خروجی پلیت را داراست . برای مشاوره و سفارش با همکاران مادر مجموعه چاپ و بسته بندی لفست گرافیک در تماس باشید .

لیتوگرافی یکی از مهمترین مراحل پیش از چاپ می باشد . در مرحله لیتوگرافی ، طرح مورد نظر برای چاپ افست ، از طرحی که توسط طراح آماده شده ، یا مطالب کتاب که صفحه بندی و آماده چاپ است تا عکس ها و غیره که توسط صاحب سفارش برای چاپ تایید نهایی شده اند ، بدست تکنسین لیتوگرافی ، با استفاده از نرم افزارهای مخصوص در رایانه به دستگاه پلیت ستر منتقل می شوند و پس از طی مراحل شیمیایی ، بر روی پلیت حرارتی ( یا در اصطلاح عامه همان زینک ) نقش می بندند . طبق رنگ های به کار رفته در طراحی ، بسته به تک رنگ بودن ، دو رنگ بودن ، چهاررنگ چاپ افست و یا تعداد رنگ بیشتر در صورت داشتن رنگ ساختگی ، تعداد پلیت های هر سفارش در بخش لیتوگرافی آماده می شوند و برای چاپ به تکنسین چاپ سپرده می شوند . با توجه به اینکه کیفیت پروسه لیتوگرافی و تهیه پلیت ، نهایی نقش مهمی در کیفیت چاپ ایفا می کنند ، لذا این مرحله در پیش از چاپ نقش بسیار مهمی دارد
ما در واحد لیتوگرافی مجموعه چاپ و بسته بندی افست گرافیک ، با در اختیار داشتن دستگاه پلیت ستر ( تا سایز 4.5 ورقی ) و بهترین نرم افزارهای اصلاح رنگ و چیدمان سفارش ، زیرنظر بهترین متخصصین ، امکان کنترل و ارائه بهترین خروجی پلیت را دارا هستیم
برای مشاوره در زمینه لیتوگرافی وثبت سفارش با همکاران ما ، در مجموعه چاپ و بسته بندی  افست گرافیک در تماس باشید

خدمات مرتبط